wtorek, 21.08.2018  23:08:06

PORTAL AUKCJI PUBLICZNYCH

Aukcja elektroniczna

W myśl zapisu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późn. zmianami) Prawo Zamówień Publicznych, aukcja elektroniczna może zakończyć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wykorzystaniu aukcji elektronicznej musi być wyraźnie wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Kryteria zastosowane w ramach aukcji elektronicznej są identyczne z tymi, jakie były zastosowane podczas oceny ofert pisemnych.

Podpis elektroniczny

 1. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Podpis elektroniczny wymaga, do poprawnego działania, zainstalowanego darmowego środowiska uruchomieniowego Java (JRE) oraz włączenia obsługi technologii Java w przeglądarce internetowej.
 3. Aby wziąć udział w aukcji elektronicznej, osoba uprawniona do licytacji musi posiadać ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem – jest to wymagane do składania ważnych postąpień w toku aukcji. Portal Aukcji Publicznych współpracuje z podpisami wydawanymi przez następujące centra certyfikacji działające na terenie Polski:
  1. Cencert
  2. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
  3. PWPW
  4. Certum
  5. Eurocert
 4. W przypadku pojawienia się nowego podmiotu uprawnionego do wydawania podpisów elektronicznych z kwalifikowanym certyfikatem, nowe Centrum Certyfikacji będzie zalecane przez Administratora dopiero po dostosowaniu Platformy do niniejszego podpisu.
 5. Rejestr podmiotów uprawnionych do wydawania znajduje się na stronach Narodowego Centrum Certyfikacji (https://www.nccert.pl/).
 6. Postąpienie opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym uznaje się za ważne w momencie pozytywnej weryfikacji ważności certyfikatu podpisu elektronicznego przez odpowiednie centrum certyfikacji.
 7. W przypadku, gdy Wykonawca aukcji posiada podpis elektroniczny wystawiony przez zagraniczne centrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzoru takiego podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.

Aby móc samodzielnie weryfikować ofertę złożoną elektronicznym podpisem kwalifikowanym należy ściągnąć specjalny program weryfikujący. Przykładowe programy:

Szczegółowa instrukcja obsługi ww. programów znajduje się na stronie producenta oprogramowania.

Rejestracja, konto, login i hasło

W przypadku niniejszego Portalu Aukcji Publicznych nie ma konieczności dokonywania rejestracji - Wykonawcy otrzymują od Zamawiającego dostęp do Portalu na podstawie danych, które podali w ofertach.

Konta w portalu są imienne i tworzone przez Zamawiającego na podstawie danych osobowych (imię, nazwisko i e-mail przedstawiciela Wykonawcy wyznaczonego do reprezentowania Wykonawcy w ramach danego postępowania określone w złożonej pisemnej ofercie Wykonawcy). Na tej podstawie tworzony jest dla nowych Przedstawicieli Wykonawców (czyli tych, którzy nie korzystali wcześniej z Portalu Aukcji Publicznych) login oraz hasło do pierwszego logowania.

Przedstawiciele Wykonawcy, którym utworzono wcześniej konto w Portalu, login i hasło mają zgodnie z dotychczasowymi ustawieniami.

W każdej chwili każdy Wykonawca ma możliwość zmiany hasła oraz, w przypadku utraty dotychczasowego, jego odzyskanie.

Czas systemowy

W Portalu Aukcji Publicznych wyświetlany jest aktualny czas. Jest on obowiązujący dla każdej czynności wykonywanej na portalu, m.in. jest kluczowy dla oceny złożenia postąpienia w czasie trwania aukcji.

Wymagania stanowiskowe

 1. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
  1. Administrator zaleca Uczestnikom korzystanie z szerokopasmowego łącza internetowego
  2. Administrator zaleca Uczestnikom korzystanie ze stabilnych wersji (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki internetowej Internet Explorer (wersje od 9 do 11). Wykorzystywana przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowane darmowe oprogramowanie Java (JRE) – zgodne z zaleceniami ze strony dostawcy Java.
  3. Administrator zaleca korzystanie z komputera klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP).
  4. Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania Platformy to 1366x768.
 2. Dodatkowo Administrator zaleca:
  1. Przygotowanie awaryjnego stanowiska, z alternatywnym dostępem do Internetu, na którym zweryfikowano poprawność działania Platformy (poprzez udział w aukcji testowej).
  2. Zwolnienie zasobów systemowych komputera na czas trwania aukcji, poprzez wyłączenie wszelkich automatycznych aktualizacji systemu Windows i aktualizacji oprogramowania antywirusowego oraz zbędnych aplikacji działających w tle, które mogłyby wpłynąć na prawidłowy udział w aukcji.
  3. Po prawidłowym wykonaniu testu podpisu lub bezproblemowym udziale w aukcji testowej, a przed rozpoczęciem właściwej aukcji, nie wykonywać aktualizacji, modyfikacji ani zmian systemowych i konfiguracyjnych w zainstalowanym oprogramowaniu komputera. Wszelkie tego typu zmiany mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie Platformy w trakcie udziału we właściwej aukcji.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Uczestników z oprogramowania innego niż zalecane.
 4. Uczestnik jest jedynym odpowiedzialnym za prawidłowe przygotowanie swojego stanowiska do korzystania z Platformy.
 5. Dodatkowe informacje, nie dotyczące działania Platformy, zawarte na stronie Platformy a nie umieszczone w niniejszym Regulaminie mają jedynie charakter pomocniczy i poglądowy.

Przygotowanie stanowiska przed aukcją

Administrator zaleca wykonanie kilku prostych kroków, pozwalających na prawidłowe przygotowanie stanowiska przed przystąpieniem do aukcji właściwej:

 1. Wykonanie instalacji podpisu kwalifikowanego według zaleceń dostawcy podpisu, jeśli jeszcze nie była wykonana na stanowisku.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem Portalu, wymaganiami technicznymi oraz Instrukcją Obsługi Portalu.
 3. Sprawdzenie czy na komputerze jest zainstalowana Java (JRE) oraz jej instalacja, jeśli jej nie ma) zgodnie z wytycznymi ze strony dostawcy oprogramowania Java: http://www.java.com/pl/download/installed.jsp.
 4. Skonfigurowanie stanowiska zgodnie z Wymaganiami Stanowiskowymi zalecanymi przez Administratora.
 5. Wykonanie testu podpisu kwalifikowanego w czasie krótszym niż 72 godziny przed aukcją właściwą (zakładka Test podpisu).
 6. Złożenie kilku postąpień w aukcji testowej w czasie krótszym niż 72 godziny przed aukcją właściwą (zakładka Aukcje testowe).
 7. Zalogowanie się do Portalu na co najmniej godzinę przed rozpoczęciem aukcji.

W razie problemów z podpisem elektronicznym zapoznaj się z Instrukcją Instalacji Certyfikatu w Systemie Windows (Instrukcja ma charakter pomocniczy i poglądowy, a Administrator nie bierze za nią odpowiedzialności. Wykonawca winien korzystać z instrukcji otrzymanych od dostawcy podpisu).

• Aukcje Publiczne 1.1.4.25 • © 2018 COIG S.A.Polityka prywatności